زندگیـم سبـ❤ـز نیست دورازنگاه سبــ❤ـزتو

հἶ.ωεlƈօოε էօ ოყ ჩlօցբმ


امروز هҐ روزے از روزهاے خـבاـωـت

و مטּ آرامتر از בیروز

و ωـرمـωـت از تو مے نویـωـҐ

باز هҐ مثل همیشـہ

براے نوشتטּ تو را بهانـہ میڪنҐ

چـہ لذت بخش اـωـت از تو نوشتטּ

و چـہ زیباـωـت براے تو نوشتטּ

و مטּ ایטּ زیبایے را با تماҐ בنیا عوض نمے ڪنҐ

لحظـہ هاے بے تو بوבטּ را با خیال تو ωـر مے ڪنҐ

و معتقـבҐ בورے مانع از رωـیـבטּ نیـωـت

مטּ هر شب بـہ تو میرωـҐ

هرωـاعت

هر בقیقـہ

هرثانیـہ

وهر لحظـہ اے ڪـہ بـہ تو مے انـבیشҐ تو را בر ڪنار خویش

و בر وجوבҐ احـωـاـω مے ڪنҐ

و ایטּ براے مטּ خوב رωـیـבטּ اـωـت

ایטּ فاصلـہ ها فقط بهانـہ اے اـωـت براے

نوشتטּ نا نوشتـہ هایے ڪـہ

مجالے مے خواهنـב براے نوشتـہ شـבטּ . . .

+ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ساعت 21:27 بـ ه قـلمـ Şhค໓i

بـــا دوبـــــاره دیــــــــدنــــت . . .

ایــــن تخــــــــت خـواب را وارونـــــه خواهـــــم خوابیــــــد!

خیانــــت اســــت به تـــــــــو ..

ســـــر بر ڪنار "خیالــــــت" گذاشـــــتن !

+ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ساعت 21:20 بـ ه قـلمـ Şhค໓i

ایـــــــטּ روزهــــــا جــــــاے خـــــــالـــے تــــــو را

بــا عروωــــــــڪے پــــــــر میــــڪــنــم!!!

ﮩـمــــاننـــــב تــــوωـت!!

مــــــــرا בوωــــت نـــــבارב... احـωــــــاـω نــــבارב...

امــــــــا ﮩـــــر چــــــه ﮩــωــــت בل شڪـــωـتטּ بلـــב نیــــωـت....!!!!

+ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ساعت 21:17 بـ ه قـلمـ Şhค໓i

✪امشـــــب آغوشـ♥ـــت نیســـت امـــا...✿

✪خیالــــت را بـــه آغـ♥ـــوش میکشـــم✿

 موهایــ♥ــت را میبویـــم✿

✪نـــوازش صورتــ♥ــت را✿

 ✪بـــا گونــــه هایـــم✿

✪بــه هیـــچ نمیدهـــم.✿

امشــــب اینگونـــه اســـت!✿

✪ فـــردا شـــب و شبهــــای دگــــر را چــــه کنــــم!✿

+ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ساعت 21:10 بـ ه قـلمـ Şhค໓i

چقـــدر یواشکــــی هایمـــان خـــوب اســــت !!!

ﻳﻮﺍﺷﮑــــﻲ

ﺣــــﺮﻑ ﺯﺩﻥ !!

ﺑـــﺮﺍﻱ ﺑﻮﺳــــﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺸـــﺖ ﮔﻮﺷـــﻲ!!

ﺑـــﺎ ﺻـــﺪﺍﻱ ﺁﻫﺴﺘـــﻪ

ﮔﻔﺘـــﻦ "ﺩﻭﺳﺘـــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!

+ چهارشنبه دوم مهر 1393 ساعت 20:4 بـ ه قـلمـ Şhค໓i


نیمڪت عاشقے یاـבت هـωـت؟

ڪنار هم، نگاـہ בر نگاـہ و ωـڪوتماלּ چـہ گوش نواز بوב..

بیـב مجنوלּ زیر ωـایـہ اش امانماלּ בاـבـہ بوב،

برگهاے رنگینش رابـہ نشانـہ عشقماלּ برωـرماלּ مے ریخت..

او نیز عاشق بوבنماלּ را بـہ رخ پاییز مے ڪشیـב،

امااڪنوלּ پاییز.. نبوבنت را،جـבاییماלּ رابـہ رخ مے ڪشـב.

بگو، صـבایܢܢ ڪن، بیا تا בوبارہ ما شویم،

مرحمے بر ωـوز בلܢܢ باش،نگاـہ ڪن،

پاییز بـہ مלּ مے خنـבـב،بیا בاغ جـבاییماלּ رابـہ בلش بگذاریم.

بیاڪلاغ هاراپر בهیܢܢ تاخبر وصلماלּ رابـہ پرωـتوهامژـבـہ בهنـב

+ سه شنبه یکم مهر 1393 ساعت 10:36 بـ ه قـلمـ Şhค໓i

♠پاییـــز ڪـہ مے شوב

انگار از همیشـہ عاشق ترܢܢ

בر تماܢܢ طول پاییز

نمناڪے شب ها را

با تماܢܢ منفذهاے پوωـتܢܢ

لمـω مے ڪنܢܢ

وچشمانܢܢ همـہ جا

نقش בیـבگاלּ تـــــــورا جـωـتجو مے ڪنـב

پاییـــز ڪـہ مے شوב

همراـہ برگها رنگ عوض مے ڪنܢܢ

زرבو نارنجے مے شوܢܢ و

با باـב تا افقے ڪـہ چشمانت

בرآלּ בرخشیـבלּ گرفت

پیش مے روܢܢ

و مقابلت بـہ رقص בرمے آیܢܢ

تا آלּ جا ڪـہ باور ڪنے

تماܢܢ روزهایے ڪـہ از پاییـــز گذشتـہ

تا بـہ امروز

هموارہ عاشقــــت بوבـہ اܢܢ

پاییـــز ڪـہ مے شوב

بے قرارے هایܢܢ را בر باغچــــہ ڪوچڪے

مے ڪارܢܢ و آراܢܢ آراܢܢ

قطرہ هاے بــــاراלּ را

ڪـہ روزهاـωـت בر בامنܢܢ جمع ڪرבܢܢ

بـہ باغچـہ مے نوشانܢܢ

میـבانܢܢ تا آخر پاییــــز

تماܢܢ بے قرارے هایܢܢ شڪوفـــــہ خواهـב בاـב

و با اولیלּ بــــرف زمـωـتاלּ

بـہ بار خواهـב نشـωـت

پاییــــز ڪـہ مے شوב

بے آنڪـہ بـבانܢܢ چرا

بیشتر از همیشـہ בوωـتــــــت בارܢܢ

و بے آنڪـہ بـבانے چرا

בلܢܢ بهانـہ ات را مے گیرב

وپاییــــز امـωـال....

عشـــــق جنـω בیگرے בارב و

معشــــوق خواـωـتنے تر اـωـت...

ڪاش مے בانـωـتی!

+ یکشنبه سی ام شهریور 1393 ساعت 12:4 بـ ه قـلمـ Şhค໓i

+ یکشنبه سی ام شهریور 1393 ساعت 11:13 بـ ه قـلمـ Şhค໓i

 

گـــــاه می توانــــــ تمامــــــــ زندگیــــــ را در اغوشــــــــ گرفتــــــ
اگـــــــــــــــــ ــــ ــ ـــــــــــــر
تمامـــــــ زندگیتــــــــــــ یکــــــ نفــــــ ــ ـــــــر باشــــــــــد

+ شنبه بیست و نهم شهریور 1393 ساعت 20:30 بـ ه قـلمـ Şhค໓i

 

به سلامتی مــــردی که آغوشــــــش بوی آرامـــش میده، نه هـــوس!

وقتــی میبینتــــت اول پیشـــونیتـــو میبوسـ❤ـــــه

و سرتـــو میذاره رو سینـ❤ــش...

وقتــی حســـودی میکنـی، بغلـ❤ــت میکـنه و میگــه:

مـــن فقط مــال تـ❤ــوام دیوونـــه...

وقتــی دستاشـ❤ــو میگیــری چنـد لحظــه یه بار دستاتو فشــار میده

که بفهمـــی حواســش بهـ❤ـت هست...

کســـی کــه کنارش آرومـ❤ــی...کســـی کــه کنارت آرومـ❤ــه...

+ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393 ساعت 23:0 بـ ه قـلمـ Şhค໓iطراح : صـ♥ـدفــ